La subcultura mafiosa nei proverbi siciliani

Proverbi

La paremiologia è la strada  capire gli atteggiamenti culturali di un popolo, tenendo presente che, dietro ai proverbi c’è un articolato processo che spesso ne altera le componenti genuine, sulla base della forza di trasmissione che la categoria sociale più forte riesce a comunicare.

In una consistente parte dei proverbi siciliani è rilevabile il tratto della conservazione: raramente si trovano tracce con caratterizzazione diversa, se non opposta. Tale proprietà è legata a una prospettiva di cautela, d’immobilismo, di rifiuto del nuovo, di accettazione del proprio modo di essere, di nascere, di crescere, di vivere. La volontà di “conservare” appartiene in gran parte alla cultura “indotta” della borghesia,alla quale fa comodo che i rapporti sociali e i privilegi che li caratterizzano rimangano immutati, ma spesso nasce anche dall’atavica condizione di “vinti”, di espropriati dei rapporti sociali e del benessere economico, quasi una condizione di protezione della propria condizione, anche misera, in un mondo in cui non c’è lavoro, il costo della vita è altissimo, la libertà di scelta e di comportamento è ammessa solo a certe condizioni di preventivo allineamento. In faccia a questi soggetti si legge una disperata solitudine, camuffata malamente da atteggiamenti di sufficienza, che comporta il poco rispetto nei confronti delle scelte altrui, la presunzione della propria superiorità, la preventiva disposizione alla presa di distanza, tutte cose che rendono problematico e inconsueto anche il più superficiale scambio di idee, alla ricerca di un minimo d’intesa. Se si esclude il bar della piazza, le strutture sociali d’incontro servono solo in funzione dell’ utilità che ne viene non alla collettività, ma al singolo. Quando queste (sindacato, partiti, patronati ecc.) si rivelano in ritardo o inadeguate, si cercano altri appoggi con gente che ha più possibilità di manovra all’interno del potere, mantenendo la prospettiva ipocrita di far credere a tutte le fonti d’accesso, che si è persone su cui poter contare. I proverbi che seguono sono in gran parte legati alla subcultura mafiosa, ne sono tipica espressione, e sono stati classificati secondo le categorie di Conservazione, Rassegnazione, Violenza e Diffidenza.

 

Proverbi della conservazione

 

1)Cu lassa la vecchia strata pi la nova

sapi chiddu chi lassa ma nun sapi chiddu chi trova

2)Nun fui cani nca a la casa un torna

3) Omu senza dinari menzu malatu pari

4) Cu vinni scinni, cu accatta acchiana

5) Munnu ha statu e munnu è

6) Megghiu u tintu canusciutu ca u bonu a canusciri

7) Zocculi zocculi ognunu cu li so

8) Ognunu godi lu statu chi è

9) Cunsigghiati cu cu voi, ma fatti i fatti toi

10) Lu muttu anticu mai t’inganna

11) Ci dissi lu babbaluciu a lu finocchiu,

attentali li paroli di lu vecchiu

12) A paisi unni vai, comu viri fari fai

13) L’arma a diu, lu corpu a la terra, la robba a cu tocca

14) Lu tribulu e lu beni cu l’avi si li teni

15) Nun lassari lu picca pi l’assai,

chi forsi l’unu e l’autru pirdirai

16) Si nun si re nun fari leggi novi,

lassa lu munnu comu lu trovi

17) Iunciti cu chiddi mugghi di tia e appizzacci li spisi

18) Unni nasci lu vermi si pasci

19) Vo sapiri qual ‘è lu mugghi iocu? Fa beni e parra pocu

20) Marita li figghioli cu i so pari

pi nun aviri un ghiornu a lamintari

21) Sarba pitittu sceccu, nca nta maiu c’è bon’erba

22) Stenni lu peri quantu u linzolu teni

23) U rispettu è misuratu, cu lu porta l’avi purtatu

24) Nuddu si pigghia nca un si rassumigghia

25) Nun t’immiscari, nun t’intricari, nun fari beni nca mali ti veni

26) La donna è comu la gaddina: si perdi si troppu camina

27) Ama l’omu tò cu u viziu sò

 

Proverbi della rassegnazione

 

1)Megghiu essiri cuntentu nca fari lamentu

2) Cu chianci nun mori

3) Ci dissi lu sceccu a lu mulu: semu nati pi dari lu culu

4)A cu ti po’ pigghiari chiddu chi hai,

dacci chiddu chi t’addimanna

5) Bisogna suffriri lu statu prisenti pi nun aviri mali a viniri

6) Nvanu tenta lu statu mutari cu unn’avi furtuna a so favuri

7) Travagghia cu onuri e servi lu patruni

8) Lu mastru è mastru, lu patruni è capumastru

9) Lu troppu guasta, lu pocu n’abbasta

10) Mancia picca e campirai, parra picca e nzirtirai,

spenni picca e arricchirai

11) Nun ti mettiri a paru cu li mugghi di tia

12) Ogni mpirimentu è giuvamentu

13) Giustizia e sanitati amaru cu ni cerca

14) Cu si stagna guadagna

15) Riccu si po’ diri cu campa di lu so aviri

16) Lu Signuri chiui na porta e rapi un purtuni

17) Calati iuncu ca passa la china

18) Inchi la panza e inchila di spini

19) Mentri campi nta lu piniu, sia fatta la vuluntà di Diu

20) Nun pisciari fora d’u rinali

21) Cu stenta s’accuntenta

22) Lu picca n’abbasta, l’assai n’assupecchia

23) Assai megghiu addivintirai si a la morti pinzirai

24)  Consala comu voi, sempri è cucuzza

25) Chiù si parra, chiù si sgarra

26) La megghiu parola è chidda nca un si dici

 

Proverbi della violenza

 

1)Contru la forza nun c’è forza

2) Favi e muggheri pistali cu i peri

3) A facci irata teni a vucca sirrata

4) Addifenni u tò cu u tortu e cu u rittu

5) Ci dissi lu rizzu a la giurana: cu si senti punciri nesci fora

6) Quannu nasci un figgi timbulutu

ammazzalu e vatinni carciratu

7) Cu zappa vivi acqua, cu futti vivi nt’a vutti

8) Ci dissi la vurpi a lu cunigghiu:

nuddu arricchisci cu lu so travagghiu

9) Futti futti nca diu pirduna a tutti

10) Ognunu penza a lu propriu guadagnu,

cussì si ioca a futticumpagnu

11) Fatti virrutu (agguerrito) e sarai timutu

12) Megghiu latru nca nfami

13) Cu fa lu nfami mori ammazzatu

14) Cu nun va cu malafiri facci di paradisu nun ni viri

15) Fai chiddu chi dicu io, nun fari chiddu chi fazzu io

16) Cumannari è mugghi di futtiri

17) Lu patruni apposta è patruni, picchì cu lu tortu avi ragiuni

18) Cu pecura si fa lu lupu si la mancia

19) Cu è surdu, orbu e taci campa centanni mpaci

20) Occhiu chi nun viri, aricchia chi nun senti,

campa quantu voi, nun ti succeri nenti

21) Megghiu perdiri l’amicu nca l’occasioni

22) Facci senza culuri (non allineata), o nfami o trarituri

23) Comu mi canti ti sonu

24) L’omu risulutu nun senti cunsigghi

25) Cuteddu chi tagghia e pusu chi nun sgarra

26) Scecchi e fimmini, vastunati nca aggrizzanu

27) A fimmina a vint’anni o a mariti o a scanni

 

Proverbi della diffidenza

 

1)Amici e vardati

2) Sirviziu fattu mircedi aspetta

3) Cu dormi sulu largu si curca

4) Megghiu sulu ca mali accumpagnatu

5) Li mura hannu aricchi, li macchi hannu l’occhi

6) Quannu u diavulu t’alliscia, vuol diri ca voli l’arma

7) Mentri nun ti fidi maia sarai ngannatu

8) Nun diri a lu to amicu quantu sai,

pensa si un ghiornu pi nimicu l’hai

9) Nun trasiri cani dintra, ca ti portanu l’ossa fora

10) Quannu viri chiù cani supra un ossu,

la megghiu cosa è faritilla arrassu

11) Superchia curtisia fa dubitar inca ngannu ci sia

12) Raru guadagnu c’è senza lu ngannu

13) Li ricchi chiù n’hannu chiù ni vonnu

14) Di uni scanzi di quattru pirsuni,

medici, nutara,spiziali e mali pirsuni

15) Monaci e parrini, viriti la missa e sgangacci li rini

16) Amici sbirri e cumpari cavaleri,

nun ci fari aviri cunfirenza cu la muggheri

17) Ci dissi lu Signuri a San Giuvanni, di li singaliati guardatinni

18) Si voi passai a vita cuntenti statti luntanu di li to parenti

19) Carta, pinna e calamaru si si mpresta lu dinaru

20) Bonu vinu, cavaddu e muggheri

ognunu sapi chi nun s’hannu a ludari

21) Lu vicinu è comu lu sirpenti, si nun ti viri ti senti

22) Nuddu ti duna n’aranciu si nun c’è canciu

23) Quannu dormi nt’a tò casuzza,

un occhiu chiusu e l’autru a vanidduzza

24) Cu è appressu a la to cura nun è amicu, spessu è Giura

25) Si voi vigghiari a lu vicinu curcati prestu e susiti matinu

26) Cu scecchi caccia e cu fimmini criri, porti di paradisu nun ni viri

27) La fimmina è comu lu gattu, chiù l’allisci chiù a cura crisci

28) A fimmina chi riri nun ci aviri firi

 

 

Cumannamenti di li mafiusi

 

1)A cu ti leva lu pani levacci la vita

2) Cappeddu e malupassu, dinni beni e stanni arrassu

3) Scupetta e muggheri nun si mprestanu

4) Si moru mi drivocu, si campu t’allampu

5)Vali chiù n’amicu nchiazza nca cent’unzi nsacca

6) La furca è pi lu poviru, la giustizia pi lu fissa

7) Cu avi dinari e amicizia teni nculu la giustizia

8) Zoccu nun t’appartieni, né mali né beni

9) Quannu c’è lu mortu bisogna pinzari a lu vivu

10) La tistimunianza è bona sinu a quannu un fa mali a lu prossimu

11) Cu mori si drivoca, cu campa si marita

12) Carciri, malatii, nicissitati, provanu lu cori di l’amici

 

(da G.Alongi: La mafia e le sue manifestazioni – Torino 1866)

 

 

 

 

 

 

 

Seguimi su Facebook