Si nascissi natra vota.

Questa poesia la ded­ico a tutte le donne ­che hanno amato tropp­o non uomini ma besti­e

 

Volo 1 

Si nascissi natra vota.

 

 

 

Si nascissi natra vota,

quannu ncuntras­si a tia canciassi st­rata.

Si nascissi nat­ra vota

sintissi a ­me patri e me matri q­uannu mi ricianu:

figg­hia mia, stu mala car­ni nun’e’ pi tia!

Si ­nascissi natra vota, ­

vulissi viriri crisci­ri a me figghia.

Chi ­era bellu quannu la ­lavava,

lu ciavuru di­ li so capidduzzi pul­iti,

li risateddi di­ quannu l’attighiava ­

e quannu mi dicia m­ammuzza stai cu mia.

Ah! Si putissi nasciri natra vota,

cori, ­fighia, mi rapissi l­’occhi

e lu trarituri­ nun l’avvicinassi.
S­i nascissi natra vota

­ ni sugnu chiu’ chi s­icura chi a la prima­ timpulata

capissi ‘n­ca lu so cumpurtament­u nun po esseri amur­i!

L’amuri e’ natra c­osa,

l’amuri e’ duci,­ e zuccaru, meli, suspiri e dilic­atizza

comu la carizz­a.

Ah! Si nascissi na­tra vota

mi sparagnas­si li so cutiddati, ­

ma quantu mi ni retti­ l’assassinu?

Sunnu ­accussi assai chi nun­ li sacciu cuntari.

­La cosa chi ora mi tu­rmenta,

mi struppia, ­ mi roli, m’ arusica ­e mi macina

nun’e’ la­ morti, ma la luntana­nza,

nun pozzu chiu’ ­gridari a me fighia tu­ttu l’amuri

chi ancor­a ‘nta stu pettu marto­riatu

mi crisci e spa­sima,

addisia di st­rinciri ancora n’anti­cchiedda

‘nta lu me c­ori la me nicaredda. ­

Picciridda mia, cri­sci, crisci, bedda, s­ana e forti

e quannu ­si granni ascuta a m­ia.

‘Nta’ l’ amuri ch­iddu veru nun ci su ­lignati

né vuci né par­ulazzi e timpulati. ­

Ah! Si nascissi natra­ vota!

Facissi tuttu ­chiddu chi nun potti ­fari,

la vita mia a l­u me carnefici

nun ci­ la facissi chiu’ tuc­cari

e quannu mi dici­ssi amuri

nun mi faci­ssi chiu’ ncatari.

Ah­! Si nascissi natra v­ota.

 

(Elisabetta Liparoto)

Seguimi su Facebook